Arpon g 250 ml

Produkt do zwalczania owadów latających i biegających w gospodarstwach rolnych.

Brak w magazynie

Kupowane razem

Zobacz również

Podobne produkty

Ostatnio oglądane

Opis

Produkt do zwalczania owadów latających i biegających w gospodarstwach rolnych.

Przeznaczenie produktu:

Preparat stosowany jest do zwalczania owadów latających i biegających (much, komarów, pcheł, wszy, kleszczy, os, karaluchów, czerwonych roztoczy i innych insektów). Preparat szybko likwiduje owady w każdym stadium rozwojowym, powodując u nich brak koordynacji ruchowej, po której następuje śmierć w wyniku paraliżu. Preparat może być stosowany w obecności zwierząt, jednakże bez bezpośredniego rozpylania na ich skórę i błony śluzowe. Przy dużym zamgławieniu pomieszczenia, zaleca się usunięcie zwierząt z budynku.

Rodzaj użytkowników:

Stosowanie profesjonalne.

Postać produktu:

Płyn. Po rozcieńczeniu w wodzie: emulsja.

Substancja czynna:

Cypermetryna – 100 g/l

Stosowanie:

Preparat ARPON G stosować w rozcieńczeniu 1:100 (100 ml preparatu w 10 litrach wody). Tak przygotowany 1% roztwór roboczy – nanieść na powierzchnie nieporowate w ilości 50 ml/m2, na powierzchnie porowate w ilości 100 ml/m2. Używać odzież ochronną (maska na twarz, gumowe rękawice i nieprzepuszczalne buty). Odpowiednio oczyścić sprzęt służący do nanoszenia preparatu za pomocą czystej wody. Nie mieszać z innymi produktami. Nie używać pojemników ponownie.

Okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego
Efekt widoczny po 2–5 minutach. Zalecany czas pomiędzy zastosowaniami wynosi dwa tygodnie.

Niezbędny czas wentylacji pomieszczeń
Podczas wykonywania zabiegu zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia.
Z pomieszczeń można korzystać bezpośrednio po wykonanym zabiegu. W przypadku zaparowania pomieszczenie należy wietrzyć przez 3 godziny.

Informacje o każdym szczególnym zagrożeniu dla środowiska
Toksyczny dla organizmów wodnych. Może powodować długotrwałe, niekorzystne działania w środowisku wodnym. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji/wód powierzchniowych/wód gruntowych.

Data ważności:

4 lata od daty produkcji.

Zawiera substancję czynną
3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan. alfa-cyjano-3-fenoksybenzylu / Cypermetryna [zaw. 100 g/l]

Treść zwrotów R i S
Możliwość uczulenia w wyniku kontaktu ze skórą. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Nie wdychać oparów lub rozpylonej cieczy. W przypadku spożycia nie wywoływać wymiotów; natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać etykietę.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz!

Nosić rękawice ochronne!

Toksyczny dla organizmów wodnych. Może powodować długotrwałe, niekorzystne działania w środowisku wodnym. Nie usuwać resztek do kanałów ściekowych.

Dodatkowe oznakowanie/ostrzeżenie:

Xn
Szkodliwy

N
Niebezpieczny dla środowiska

zapalenie skóry, podrażnienie oczu, nosa lub gardła; reakcje nadwrażliwości ze skurczem oskrzeli, nudnościami, wymiotami, zawrotami głowy, bólem głowy, pieczeniem wokół ust; zapalenie płuc (w wyniku wdychania), depresję CUN.

Pierwsza pomoc:

Przenieść ofiarę z miejsca skażenia. Usunąć zabrudzoną odzież. Oczy przemywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Skórę przemywać wodą z mydłem. Nie pocierać. Nie podawać niczego doustnie. W razie spożycia nie wywoływać wymiotów. Zapewnić pacjentowi spokój. Utrzymywać temperaturę ciała. Obserwować oddychanie. W razie konieczności zastosować sztuczne oddychanie. Jeśli ofiara jest nieprzytomna, ułożyć ją na boku z głową poniżej reszty ciała i zgiętymi kolanami. Przetransportować pacjenta do szpitala (zabrać ze sobą pojemnik lub etykietę, o ile jest to możliwe).

POD ŻADNYM POZOREM NIE ZOSTAWIAĆ PACJENTA SAMEGO!

Zalecenia terapeutyczne
W przypadku połknięcia odessać treść żołądkową, zwracając uwagę na fakt, czy pacjent jest przytomny. Podać płynny roztwór węgla aktywnego lub przeczyszczający roztwór fizjologiczny siarczanu sodu. Zastosować leczenie objawowe.

Telefony alarmowe
Krajowe Centrum Toksykologiczne 042 631 47 24;
Centrum Informacji Toksykologicznej 022 618 77 10

Postępowanie z odpadami
Postępowanie z odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach ( Dz. U. nr 62, poz.628 z 2001r.),
z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr.7, poz. 78 z 2003, tekst jednolity Dz. U. nr 39, poz. 251 z 2007r. oraz zgodnie z ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11 maja 2001 ( Dz. U. nr 63, poz.638 z późniejszymi zmianami).

Ilość produktu w opakowaniu
250 ml, 1 litr.

Wyłączny dystrybutor
Biowet Puławy Sp. z o.o., ul. H. Arciucha 2, 24-100 Puławy
Tel./Fax (081)886 33 53, (081) 888 91 00, www.biowet.pl

Miejsce wytwarzania
Laboratoriom Zotal S.L.
Ctra. N630, Km. 809- 41900 Camas (Sewilla) HISZPANIA
Tel.: (+34) 954390204 – Faks: (+34) 954395516